‘A spertizza artifiggiale

‘A spertizza artifiggiale, dice Geniale interpellato, è cumancu pericolusa, no ppecchì addivente, n’oje o domane, cchjù sperta de l’uommini, ma pecchidi è già ciambrella mue (lui, Geniale, ci ha parlato diverse volte) e sarà sempre cchjù ciotazza. Parramu tra de nui, senza ssi cazzi e telefuni e lassamula stare. Ma pue, ha concluso, quandi tutthu manche, tiramu a presa d’a corrente e bbafanculu! Mo parra tu senza limentazione!

Geniale Adacquacerze, studioso della spertizza umana e artifiggiale